Ολοκληρωμένες φορολογικές, λογιστικές , συμβουλευτικές και μισθοδοτικές υπηρεσίες
Αναλαμβάνουμε την πλήρη οργάνωση και λειτουργία του λογιστηρίου σας, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Έχουμε διαγράψει μια πολυετή επιτυχημένη πορεία ως οικονομικοί σύμβουλοι σε τομείς που αφορούν την λογιστική οργάνωση και την οικονομική διαχείριση οργανισμών και επιχειρήσεων. Ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλες τις σχετικές εξελίξεις στον κλάδο και παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστη οικονομοτεχνική υποστήριξη.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν:

– Λογιστικές υπηρεσίες που εκτείνονται από την πλήρη ανάθεση του λογιστηρίου, έως τις υπηρεσίες επίβλεψης λογιστηρίου
– Τήρηση λογιστικών βιβλίων
– Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
– Ίδρυση εταιρειών
– Προετοιμασία και υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης
– Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της

Φορολογικές Λύσεις

Οι φορολογικές αρχές διαρκώς εξυγχρονίζονται και πλέον διαχειρίζονται έναν αυξημένο όγκο πληροφοριών και ιδεών χρησιμοποίόντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και νεοτερισμούς. Οι επιχειρήσεις ελέγχονται πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν και συνεπώς οφείλουν να είναι πλήρως συμμορφωμένες με το φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο.
Δικός μας στόχος είναι να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πελάτων μας, ακολουθώντας τις συχνές φορολογικές μεταβολές και χρησιμοποιώντας το φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο προς ώφελός τους.

Φορολογικές Λύσεις

Μισθοδοσία

Μπορούμε να αναλάβουμε εξ’ολοκλήρου το κομμάτι της μισθοδοσίας επιχειρήσεων, προσφέροντας στους πελάτες μας αναβαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και διασφαλίζοντας την πλήρη εναρμόνηση των εταιριών τους με το νομικό και θεσμικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε είναι:

– Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας
– Υπολογισμός και διαχείριση της μισθοδοσίας
– Έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων με δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε excel
– Δυνατότητα αποστολής ατομικής απόδειξης μισθοδοσίας με ηλεκτρονικό τρόπο στο προσωπικό e-mail του εργαζόμενου
– Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για πληρωμή της μισθοδοσίας
– Δημιουργία και υποβολή όλων των αρχείων για τη σχετικά με την πρόσληψη, αποχώρηση ή αλλαγή του προσωπικού
– Δημιουργία και υποβολή αρχείων και καταστάσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία
– Δημιουργία και υποβολή δηλώσεων για την απόδοση των φόρων

Διαχείριση Αφερεγγυότητας

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του N. 3588/2007, και αφορούν όχι μόνο τον σύνδικο πτώχευσης αλλά και τις αρμοδιότητες που πολύ πιθανά να ασκήσουν κατά τη διαδικασία είτε Πτώχευσης είτε εξυγίανσης ο μεσολαβητής, ο ειδικός εντολοδόχος και ο ειδικός εκκαθαριστής ασκούνται πλέον από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Διαθέτουμε πιστοποιημένη γνώση και πολύχρονη εμπειρία σε τομείς που αφορούν τις διαδικασίες πτώχευσης και εξυγίανσης, αλλά και ευρύτερα θέματα που εντάσσονται στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα, ώστε να καθοδηγήσουμε τους εντολείς μας στην προσπάθεια ανάκαμψης και επαναφοράς της επιχείρησής τους σε μία ομαλή οικονομική δραστηριότητα.
Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις διεργασίες που απαιτούνται σχετικά με την πτώχευση ή την εξυγίανση μιας επιχείρησης και να διαχειριστούμε επιτυχως τα επιμέρους θέματα που εγείρονται κατά περίπτωση.

Διαχείρηση Αφερεγγυότητας

Νικόλαος Βακόνδιος
Λογιστικό & Φοροτεχνικό Γραφείο

Λογιστικές υπηρεσίες, φοροτεχνικές υπηρεσίες, μισθοδοσία και εργατικά, έκδοση σύνταξης, πτωχευτικός νόμος, διαχείριση αφερεγγυότητας.

Χρειάζεστε κάποια βοήθεια?

Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy
and Terms of Service apply.